CHULA MOOC | วิชาแพะ : นวัตกรรมทางระบบสืบพันธุ์ขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนการผลิตแพะ

วิชาแพะ : นวัตกรรมทางระบบสืบพันธุ์ขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนการผลิตแพะ เป็นการนำความรู้จากโครงการ “การพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีการแช่แข็งตัวอ่อนแพะ แกะ และการจัดตั้งต้นแบบธุรกิจผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์” มานำเสนอในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการนำเอาองค์ความรู้ด้านการผสมเทียมและการย้ายฝากตัวอ่อนที่สามารถช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ และป้องกันโรคติดต่อทางการสืบพันธุ์ที่ยอมรับทั่วโลกมาสู่ภาคเอกชน และสามารถตอบโจทย์กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ และนำไปสู่การวางแผนธุรกิจ รวมทั้งการเปิดวิสัยทัศน์ให้กับนิสิต นักศึกษาสัตวแพทย์ในการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางระบบสืบพันธุ์ และการนำความรู้มาสู่การปฏิบัติจริงในการประกอบอาชีพในอนาคต

—————————–
https://mooc.chula.ac.th