อะไหล่พัดลมจาก Power Supply คอมพิวเตอร์ที่เสียแล้ว

อะไหล่พัดลม DC 12 โวลต์ .fourteen แอมป์ สามารถนำมาใช้งานกับบอร์ด Kidbright เพื่อประยุกต์ใช้ทำเป็นโครงงานต่างๆได้